Privatnost podataka

Uvjeti korištenja

1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem stranice Jedan Smjer na web stranici www.jedansmjer.hr (dalje u tekstu: Jedan Smjer)
u vlasništvu trgovačkog društva Jedan Smjer j.d.o.o., Zagreb, Međimurska ulica 21, OIB: 46141658668, (dalje u tekstu: Društvo).

Uvjeti korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici jedansmjer.hr, te su sastavni
dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva i korisnika, te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi web stranicu jedansmjer.hr.

Jedan Smjer omogućuje korisnicima da se prijave za Glovo vozača ispunjavanje formulara na web stranici.

Svako korištenje stranice u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža
Društvo i kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa stranice, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to tko je autor i
bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2. Definicije

Jedan Smjer je naziv za internetsku stranicu namijenjenu za prikupljanje prijava za zaposlenje na poziciji Glovo vozač.

POSLODAVAC u smislu ovih Uvjeta korištenja je Jedan Smjer j.d.o.o..

POSLOPRIMAC u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi Jedan Smjer radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta
u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska
volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.

RADNO MJESTO u smislu ovih Uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva,
pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

KORIŠTENJE u smislu ovih Uvjeta korištenja je svaka prijava za radno mjesto ispunjavanjem formulara ili bilo koji drugi angažman od strane Posloprimca
odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta.

OSOBNI PODATAK je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati,
a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.